Ø  Seznam zkratek

 

 

 

AFP

 

Alfa-1-fetoprotein

ALP

Alkalická fosfatáza

ALT

Alaninaminotransferáza

AMS

Amyláza

APTT

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas

AST

Aspartátaminotransferáza

B2MG

Beta-2-mikroglobulin

CB

Celková bílkovina

CEA

Karcinoembryonální antigen

CK

Kreatinkináza

CRP

C-reaktivní protein

ČSKB

Česká společnost klinické biochemie ČLS J. E. Purkyně

DM

Diabetes mellitus

DRM

Dolní referenční mez

ECT

Extracelulární tekutina

GMT

Gamaglutamyltransferáza

hCG

Human choriogonadotropin (lidský choriogonadotropin)

HRM

Horní referenční mez

IČP

Identifikační číslo plátce

IČZ

Identifikační číslo zdravotnického zařízení

INR

International standardized ratio (mezinárodní standardizovaný index)

IPVZ

Institut pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

JIP

Jednotka intenzivní péče

EDTA

Sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové (antikoagulans)

LD

Laktátdehydrogenáza

LIMS

Laboratorní informační manažerský systém

LPS

Lipáza

MCH

Mean Corpuscle Hemoglobin (množství Hb v erytrocytu)

MCHC

Mean Corpuscle Hemoglobin Concentration (Koncentrace Hb v erytrocytu)

MCV

Mean Corpuscle Volume (objem erytrocytů)

MENOP

Menopauza

MPV

Mean Platelet Volume (objem trombocytů)

OGTT

Orální glukózový toleranční test

PSA

Prostatický specifický antigen

PT

Protrombinový čas (Quickův test)

PTH

Parathyrin (parathormon)

SLE

Systémový lupus erythematodes

T3

Trijodtyronin

T4

Tetrajodtyronin, tyroxin

FT3

Trijodtyronin, volný

FT4

Tetrajodtyronin volný

TGAB

Antityreoglobulin

aTPO

Anti Tyreoidální peroxidáza

TSH

Tyreostimulační hormon

TT

Trombinový čas

VL

Výsledkový list