Ø  Nakládání s nebezpečným odpadem ze zdravotní péče

 

Odpad ze zdravotní péče je odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů:

18 01 01 O/N, 18 01 02 O/N, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09*, 18 01 10* www.katalogodpadu.cz.

Jedná se o odpady, které buď neobsahují nebezpečné složky a nevykazují žádné nebezpečné vlastnosti, tzv. „ostatní odpady“ (O) např. odpady 18 01 04, 18 01 07, ostré předměty nepoužité, střepy z nepoužitých pipet, skleněných zkumavek, materiál s prošlou expirační dobou apod. nebo odpady, které obsahují nebezpečné látky a vykazují nebezpečné vlastnosti, tzv. „nebezpečné odpady“ (N). Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem (*) nebo se používá pro jejich označení O/N.

Nebezpečný odpad zahrnuje komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu a vyžaduje zvláštní nakládání vzhledem k specifickému zdravotnímu riziku. Odpad, který je kontaminovaný biologickými činiteli, krví, močí, a dalšími tělními tekutinami, je považován za odpad z nebezpečnou vlastností HP9 „infekční.“

Velké riziko souvisí vždy s nakládáním s použitými ostrými prostředky. Jedná se o druh bodného poranění, nejčastěji evidovaného jako poranění o injekční jehlu, ale i o další ostré předměty používané ve zdravotnictví.

 

MEDEOR laboratoře s.r.o. je oprávněn provádět se souhlasem Krajského úřadu Olomouckého kraje, oboru životního prostředí a zemědělství ke sběru a výkupu od jednotlivých původců (právnických i fyzických osob oprávněných k podnikání).

 

Přehled druhů odpadů:

 

180101 0/N     Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
180103*          Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180106*          Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180108*          Nepoužitelná cytostatika
180109*          Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
1801010*        Odpadní amalgám ze stomatologické péče
180202*          Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

 

Třídění odpadu, balení a označení NO:

Mezi hlavní cíle bezpečného nakládání s odpady ze zdravotní péče patří nutnost třídění nebezpečných odpadů.

Míšení odpadu ze zdravotní péče je zakázáno, vždy musí být odděleně shromažďovány ostré předměty, nebezpečný odpad, nepoužitelná léčiva, chemický odpad, odpad kontaminovaný cytostatiky aj.

Zařazení odpadu podle Katalogu odpadů provádí původce odpadu, probíhá v místě vzniku, to znamená na pracovišti.

Pro tříděný odpad se používá oddělených shromažďovacích prostředků, odpovídajících druhu a povaze odpadu, určené k likvidaci ve spalovně (pevné plastové pytle, plastové nádoby na zdravotní odpad/klinik boxy).

 

Plastové pytle, které jsou požadovány pro nebezpečný odpad, musí splňovat následující vlastnosti:

·         Maximální objem 0,1 m3, síla materiálu musí být minimálně 0,1 mm.

·         U odpadu s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být minimální síla pytlů 0,2 mm.

·         Jedná–li se o pytle z tenšího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit.

Plastové nádoby pro ostrý odpad:

·         Musí být pevné a nepropíchnutelné, musí umožňovat průběžné uzavírání nádoby a po naplnění a před dalším nakládáním pevné uzavření.

Plastové nádoby pro tekutý odpad

·         Tekuté odpady musí být uloženy do pevných nepropustných nádob pro odstranění odpadu certifikovaných k danému účelu.

 

Značení na obalech s nebezpečným odpadem musí být umístěno na viditelném místě a musí obsahovat:

·         Název odpadu, katalogové číslo odpadu, kód a název nebezpečné vlastnosti, nápis nebezpečný odpad, výstražný grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadu.

Mimo štítek musí obal s nebezpečným odpadem obsahovat ještě tyto další informace:

·         Místo, datum a čas vzniku odpadu, zodpovědná osoba, hmotnost odpadu, další způsob nakládání (např. spalovna).

 

Prostředky a místa pro soustřeďování NO:

 

V blízkosti každého shromažďovacího prostředku NO:

 

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně zařazeny, zabaleny a označeny.

 

Nejmenší možné rozměry označení (štítků) nebezpečných odpadů:

Velikost obalu
(l)

Nejmenší rozměr štítku
(mm)

Rozměry každého z výstražných symbolů
(v milimetrech)

menší nebo rovno 3

pokud možno alespoň
52 × 74

větší než 10 × 10 pokud možno alespoň
16 × 16

větší než 3 a menší nebo rovno 50

alespoň 74 × 105

alespoň 23 × 23

větší než 50 a menší nebo rovno 500

alespoň 105 × 148

alespoň 32 × 32

větší než 500

alespoň 148 × 210

alespoň 46 × 46

 

Soustřeďování, skladování odpadu:

·         Obaly s nebezpečným odpadem se musí odstraňovat z pracoviště zdravotnického zařízení (ordinace, laboratoře) denně.

·         U nepřetržitých pracovišť nesmí doba zdržení obalu s nebezpečným odpadem přesáhnout 24 hod.

·         Skladování nebezpečného odpadu na 8°C, je možné max. 72 hodin.

·         Skladování nebezpečného odpadu, v chlazeném zařízení při teplotě 2°C -  8°C, je možné po dobu 1 měsíce.

Přeprava nebezpečných odpadů:

Evidence přepravy nebezpečných odpadů:

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů:

Systém SEPNO:

Přehled legislativy:

·         Zákon:

·         č. 541/2020 Sb., o odpadech

·         Vyhláška:

·         č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

·         č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

·         č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

·         přechodná ustanovení – použití katalogu 8/2021 Sb., až od 1. 1. 2024

Zkratky:

NO                  nebezpečný odpad

ISPOP                        Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

SEPNO          Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů