Ø  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. v aktuálním znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem.

 

·         Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.

·         Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvod k odmítnutí vzorku. 

·         Vzorky a žádanky od pacientů se závažným přenosným onemocněním mají být viditelně označeny.

·         Vzorky jsou přepravovány v dobře uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do plastových, přepravních kabelek, ty do přepravního termoboxu tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

 

LBH a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

 

Bezpečnostní aspekty při odběru krve:

 

Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.

Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností.

Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly.

Samostatné jehly se umístí do kontejneru určeného pro nebezpečný odpad. Tento pevnostěnný kontejner je označen dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., vyhláška 383/2001 Sb. číslem odpadu: 18 01 01.

Související dokument:

 

Nakládání s nebezpečným odpadem