Ø  Odběr vzorku

Stručné pokyny k odběru vzorku

 

 

odběr

žilní krve

(venózní)

 

Zachovat správné pořadí zkumavek při odběru krve je důležité pro stabilitu vzorku v rámci jednotlivých laboratorních vyšetření. Dodržování správného postupu odběru včetně rychlosti toku krve při odběru a tloušťky odběrové jehly je zejména důležité pro vyšetření koagulačními metodami, které je špatným postupem v preanalytické fázi nejvíce ovlivněno.

Pořadí zkumavek:

  1. Zkumavka na odběr hemokultury, zkumavka na vyšetření sedimentace erytrocytů (zkumavka bez aditiv)
  2. Zkumavka na odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným
  3. Zkumavka na biochemické a sérologické vyšetření bez či s aktivátorem srážení (vyšetření ze séra)
  4. Zkumavka na biochemické vyšetření s heparinem (vyšetření z plazmy)
  5. Zkumavka na vyšetření krevního obrazu a biochemické vyšetření s KEDTA či s KEDTA (vyšetření z plazmy)
  6. Zkumavka na vyšetření glukózy a laktátu s fluoridem sodným či s oxalátem draselným

V případě, že se pacientovi neodebírá vzorek krve na vyšetření z hemokultury, je nutné zachovat druhé pořadí pro odběr krve na koagulační vyšetření z důvodu vyloučení příměsi tkáňového faktoru v první zkumavce. V případě, že se neodebírá vzorek na vyšetření hemokultury či sedimentace erytrocytů, lze předřadit kteroukoliv z jiných odběrových zkumavek bez aditiv. V případě, že se odebírá vzorek jen pro vyšetření PT a PT_INR (Guick), lze provést odběr jen na toto vyšetření bez předřazení první zkumavky.

Odběry krve z kanyly nebo jiných žilních vstupů mohou být zdrojem kontaminace nebo hemolýzy vzorků, proto musí být vždy odebráno a zlikvidováno určité množství krevního vzorku. Pro koagulační vyšetření je to šestinásobek mrtvého objemu odběrového systému nebo 5ml. Pro nekoagulační vyšetření je to dvojnásobek mrtvého objemu odběrového systému.

Odběr venózní krve se provádí ráno nalačno v poloze vsedě nebo vleže. Posoudí se kvalitu žilního systému v loketní jamce či na hřbetu ruky. Místo odběru se postříká dezinfekcí a nechá působit expoziční dobu. Před odběrem vakuovým způsobem Sarstedt se jehla nasadí na zkumavku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se vpich a tahem pístu se naplní zkumavka. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a příslušného činidla. Zkumavka s přidaným činidlem se šetrně promíchá. Místo vpichu i s jehlou se zakryje sterilním tamponem, na ten je potřeba opatrně zatlačit a pomalu vytáhnout jehlu. Poté se přelepí náplastí, pacientovi se doporučí tisknout místo vpichu min. 5 minut a ponechat náplast alespoň 15 minut po odběru. K odběru je možno použít turniket, ale neškrtit dlouho, nejvhodnější doba pro uvolnění škrtidla je okamžik, kdy se ve zkumavce objeví krev.

Při odběru krve do otevřeného systému s antikoagulačním činidlem je nutno dodržet předepsaný objem krve a správné pořadí zkumavek.

Čas odběru krve (datum, hodina a minuta) se zaznamenává

na žádankách spolu s identifikací odběrového pracovníka.

 

odběr

kapilární krve

Pro stanovení glykémie, CRP, KO, retikulocytů a novorozeneckého bilirubinu se provede odběr takto: Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají nalačno, nežádá-li lékař kontrolní odběr po jídle. Ostatní i v průběhu dne. Místo odběru se dezinfikuje a nechá se působit expoziční dobu. Vpich se provádí lancetou s určenou hloubkou a šířkou vpichu. Odběr se musí uskutečnit z dokonale prokrvených míst. Dokonalé prokrvení použitých míst je předpokladem správných výsledků a je třeba ho zajistit nejčastěji zahřátím. První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapilára se přikládá těsně k rance. Krev v kapiláře, kromě odběru na krevní obraz, musí být zcela bez bublin. Krev se důkladně promíchá ve zkumavkách s příslušným činidlem. Místo vpichu se přelepí náplastí. Krev na novorozenecký bilirubin se odebírá do špičky (Eppendorf), ale vzorek se nepromíchává, aby nedošlo k hemolýze.

odběr vzorku moče

Provádí se pouze po poučení osoby, je nutné zabránit kontaminaci moče. K vyšetření se odebírá střední proud po omytí zevního genitálu.

 

sběr moče obecně

Provádí se pouze u důkladně poučené osoby.

Při celodenním sběru se člověk ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby! A teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do láhve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Změří objem celého sběru, moč promíchá a vzorek pošle do laboratoře.

Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč.

stolice na přítomnost hemoglobinu (FOB)

Odběr vzorku stolice se provádí přesně podle přiloženého letáku.

Spolehlivost výsledků závisí rozhodující mírou na správném provedení odběru vzorku.

 

Vždy platí zásada nejprve označit odběrovou nádobu štítkem s jednoznačnou identifikací a ještě před vlastním odběrem jméno zkontrolovat dotazem – jak se jmenujete, aby byla zcela vyloučena možnost záměny.

 

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

 

Bezpečnostní aspekty:

 

Každý vzorek krve je třeba považovat za potenciálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající nebo odebírané osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.

Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Na jehlu se nesmí nasazovat kryt.

Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly.

Samostatné jehly se vloží do pevnostěnného kontejneru, který je označen etiketou dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška 383/2001 Sb.

 

Odkazy na dokumenty:

Pokyny pro pacienty

Nakládání s nebezpečným odpadem

Abecední seznam laboratorních vyšetření

 

 

 

 

Po odběru

Zkontrolovat žádanku, zda jsou uvedeny všechny požadované údaje:

1.   

2.    Příjmení a jméno odebírané osoby

3.    Pohlaví

4.    Diagnóza

5.    Pojišťovna

6.    Druh antikoagulační léčby

7.    Datum a čas odběru

8.    Razítko a podpis lékaře

9.    Jméno odebírající osoby

10. Materiál i s žádankou uložit ve svislé poloze do přepravního obalu a odeslat do laboratoře.

11. V případě, že pacient při odběru zkolaboval, nahlásit ošetřujícímu lékaři.


Jak se vyvarovat chyb

1.    Správně identifikovat pacienta

2.    Před odběrem paží necvičit.

3.    Nenechat dlouho zaškrcenou paži.

4.    Dbát na zaschnutí dezinfekčního přípravku, aby nedošlo k hemolýze.

5.    Odběr příliš tenkou jehlou může rovněž způsobit hemolýzu.

6.    Dodržení správného pořadí zkumavek

7.    Dodržení předepsaného objemu odebrané krve;  hlavně u odběru na koagulace musí být dodržen poměr citrátu a krve. Nesprávný objem může být důvodem k odmítnutí vzorku.

8.    Nešetrné promíchání.

9.    Prudké přeplňování krve po odběru stříkačkou do zkumavek nebo dokonce přes jehlu; toto může způsobit hemolýzu.

10. Zkumavky s odebranou krví neukládat vodorovně.

11. Čerstvě odebranou krev neukládat do lednice.

12. Odebraný materiál odeslat do laboratoře tentýž den.

13.   U odběrů z prstu do kapiláry na glukózu či CRP dbát na to, aby v kapiláře nebyla bublina, která by způsobila nedodržení správného objemu krve k vyšetření a tím i falešně nižší výsledek. V tom případě odebrat do nové kapiláry.